Nuits

D'r Frens, kompel en aasjtriecher

Kirchroa, 1 joenie 2017 Vuur kroge jraad besjeed dat d'r Frens Haselier nit mieë ónger ós is. Vier wunsje de famielje, bekende en de rès va Kirchroa vöal sjterkde mit dizze verlós. E paar joar jeleie dorf 't Jód tsimmer 'm ieër tsouw zinge als "huisorkest" van Couleur Local. Zingt 'r 'näu  […]

Continue reading

Page top