Oesróffe van d'r Sjloftsimmerprins

Óp d'r dreide jannewaar i 2016 woar 't ezoeë wied. D'r nuie prins van 't Sjlof Tsimmer woeëd oesjeróffe ....

Al vöal kieëre woar 't Jód tsimmer tse hüere in de wieëtsjaf de Gouden Leeuw an de Hoofsjtraos i Kirchroa.

An 't eng van d'r middieg op deë memorabele dreide jannewaar sjnappet d'r tsaalmeester van TJT d'r mikro en sjtellet d'r nuie vuursjtand vuur van 't Sjlof Tsimmer. Heë jong da uvver de fennigke, d'r Tei woar sekreteer en d'r Jo vuurzitsender. Dat jezaat hant, joof e d'r mikro an d'r Jo deë al veëdieg sjtong mit zien vrugjoars-sjpietsj. Heë hoalet aa wat 2015 vuur e lestieg joar woar jeweë evvel wie v'r doa mit vrunksjaf en sjpas doch e paar sjun óptreënens hant neerjezatst. Vöal doava woare in dis wieëtsjaf. Dat sjprikt vuur ziech.

Doe woar d'r momang doa woa óp jidderinne jewaad hauw: 't oesróffe van d'r Vasteloavendsprins 2016 van 't Sjlof Tsimmer. D'r Ballet en dé trompette woare al noa heem doarum joof d'r Tei inne roffel. En onger hengjeklatsj kroog Prins Ruud I van 't Sjlof Tsimmer die prinslieje kap óp ziene bulles jezats. Mit troane in de ooge dankete ziech bei d'r vuurzitsender en d'r Martin zats d'r sjlajer in: Noch eemoal prins tse zieë en de janse wieëtsjaf dong mit.

Óp ezoeë vöal bei-val hauwe de jonge nit jerechend en 't woeëd ezoeë jaar noch emotionell. Um de sjtiemmoeng tseruk tse bringe hat 't Sjlof Tsimmer in d'r persoeën van d'r Prins Ruud I, e rungke an de janse wieëtsjaf aajeboane. Heë hoffet noch dat ze zouwe zaage: Dat hoef nit .. dat broechste nit tse doeë .. Vier weëde och wal oane diech vol. Evvel, nee, ze aksepterete dat jedrinks oane weerwoad.

D'r prins hat sjpontaan inne daag sjpieëder zienne waffesjproch losse hüere:

Va Moeziek krient vier noeëts jenóg Dat is mienge Waffesjproch

Zelver ving iech deë sjproch e biesje vuur de vot jehauwe. Doa hauw heë ziech jit muite kenne doeë. Mar allè ... V'r zalle 't d'r mit mosse doeë dit joar.

Prins Ruud I .. Alaaf!

Gouden Leeuw .. Alaaf!

't Sjlof Tsimmer .. Alaaf

Page top