Tserukblik in os Joebieleumjoar

't Koam wie inne dondersjlaag bei kloare himmel. 't Jód tsimmer besjteet in d'r Aujoes 10 joar. Weë häu dat jedaat?

En wat me dan zoeë al deet in e joebieleumsjoar is vuur jiddere verain angesj. Ee dink kenne vuur uuch al zage:

  • D'r kunt jee weiefès mit de Wurmtaler musikante;
  • D'r kunt jee kòwsjiese mit eëzele renne;
  • D'r kunt jing Drei-Heere mès mit d'r nuie dechant (trotsdeem inne faine miensj!);
  • D'r kunt jing Live Tsee Dee van al os óptreënens en och jing anthollodzjie;
  • Vuur junt nit mit mitjlieder en aahank noa e wienfès an de Mosel woar vuur os sjpieëder nieks mie va kenne herinnere;
  • Vuur losse jing jeluksballonne de loeët i mit sjun spruch vuur ing bisser tsouwkoenf (al is dat waal verrekste hèl nuëdieg)

Nè, nieks van dat alles. Wat vuur waal junt doeë losse vier uuch noch wal wisse. KWJ!

Evvel bis dat 't ezoeë wied is, kunt hei inne tserugkblik wat d'r näu in die tsing joar jebeurd is.

2006

't Vong aa in d'r aujoes mit 't Miriam, Martin en d'r Ruud. Zie zonge jet lidjer wie d'r Dialekerain ing sammoeng hool in 't Catharinahoes óppen Hoots. Dat jevool jód en me zouw kinne zage dat dat 't Jód tsimmer 1.0 woar, d'r aavank woar doa. D'r Martin koam d'r bei, D'r Tei koam d'r bei. 't Jód tsimmer 1.1 woar jeboare. Óp de ieëtsje richtieje proof jong al d'r telefóng: Kint uur murje sjpelle in de passaasj? Joa dat kenne vier.

2008

TseeDee: Tsezame hank i hank.

2009

'ne Accordeon alling is och mer alling. Doarum moeët d'r e keyboard bei. Jezaat, jedoa deë haan dat keyboard koam. 't Desiree Kuhtreiber va Sjeveemet vool direktemang mit de naas in de botter. 4 wèche sjpieëder hat 't inne cross-over mit de Crombacher moeziekante in de Buun óppen Hoots. Mit 't WMC in 't Hertepark en sjunne ovvend mit Weerwaas mit Kirchroa Jeet Plat hat 't Jód tsimmer 1.3 e sjun joar hinger d'r ruk. 't Jód tsimmer 1.4 vingt a went d'r Ruud meent dat é fietse muët joa en ziech d'r sjouwer brikt. D'r Roy Ginsel sprengt bei (ieëwieg dankbaar!) en d'r Jan van der Plas och (Eins A!).

2010

Noa d'r André Rieu en 11 joar Tieëkezingere sjteet noen 't Jód tsimmer in d'r Rodahal óp de buun óp vasteloavendszondieg. Wat e fès. Och jonge v'r mit d'r Twan Ruiters en d'r Paul Gulikers de tiejatere langs mit d'r projram: "Nui tapieët". Moeziek en sjpas, hank i hank. 't Desiree jeet en d'r Jean Bost (noe QSQ2) deet mit. 't Jód tsimmer 1.5. Och kunt dit joar de tseedee oes: Sjun Wainachtsdaag, ze komme werm

2012

D'r Jean helt 't vuur jezieë en 't Linda Klinkers kunt mit doeë. In d'r Tiejater toer: Angesj nog jet, jevelles bringt 't zelfs 3 van zieng eje lidsjer. Vuur zitse da bij 't Jód tsimmer 1.6, hulste 't noch bei? In deë projram is och d'r Twan en d'r Paul werm tse zieë. Van d'r tiejaterprojram kunt och ing tseedee mit d'r zelfde naam. An 't end van 't joar numt d'r Martin Krieëwinkel ziech e sabbatical.

2013

Kunt en jeet. Werm mit hulp van d'r Roy en d'r Jan (iech darf zage TJT 1.7) haode v'r sjun jedanke uvver, an de óptreënens die v'r hant.

2014

't Hat ziech rónkjesjpraoche dat v'r inne nuie miensj óp de bas zukke. D'r Jo Janssen deet mit. Me zouw kinne zaage: TJT 1.8, evvel iech dink dat v'r mit reët van TJT 2.0 darve kalle. En da jeet 't óp ins flot. 't Miriam mos laider sjtoppe (TJT 2.1) en d'r Martin kunt tseruk óp solo-gitaar (TJT 2.2).

2015

Wail v'r vöal lidjer nit mieë kinne doeë, die ing vrouwesjtem nuëdieg hant vulle v'r die löacher mit ouw Borderline-lidjer. En ... ow ... wat passeert doa? Dat sjleet in! Dat vinge de lü sjun! Dat haode v'r d'r in, dinke vier..... Vanaaf d'r zommer sjpelle v'r noe och bauw jiddere mond ing kieër bij wieëtsjaf de Gouden Leeuw óp de Hoofdsjtroas. Mieëtsens boese evvel aaf en tsouw binne. Och deet aaf en tsouw 't Hilde Vanderheiden mit. Dat klinkt sjun!

2016

't Hilde wurpt ziech vol in de fiejoer (TJT 2.3) En v'r vange os joebieleumsjoar frisj en vol jouwe mód aa!

Page top