Tag - 2016

Entries feed

Tserukblik in os Joebieleumjoar

't Koam wie inne dondersjlaag bei kloare himmel. 't Jód tsimmer besjteet in d'r Aujoes 10 joar. Weë häu dat jedaat? En wat me dan zoeë al deet in e joebieleumsjoar is vuur jiddere verain angesj. Ee dink kenne vuur uuch al zage: D'r kunt jee weiefès mit de Wurmtaler musikante; D'r kunt jee kòwsjiese  […]

Continue reading

Page top